Heb je een vraag? Bel Mark 085 - 40 10 270

Algemene voorwaarden

Crown Slim Werken (CSW)
1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle betrekkingen tussen Crown Slim Werken(hierna: ĎCSWí) en haar cliŽnten. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen kunnen alleen schriftelijk overeengekomen worden. 

2. Geen binding door derden
Door tussenpersonen van CSW uitgebrachte offertes en/of gesloten overeenkomsten bindt CSW zich pas na schriftelijke bevestiging door CSW.

3. Wijziging van bevoegdheden
Wijzigingen in de bevoegdheid van (gemachtigden of vertegenwoordigers van) een cliŽnt gelden tegenover CSW eerst nadat CSW hierover schriftelijk is geÔnformeerd.

4. Zorgplicht van CSW
CSW zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen volgens de eisen van goed vakmanschap en koopmansschap uitvoeren; CSW verstrekt echter geen enkele garantie voor resultaten.

5. Bevestigingen
Door CSW aan een cliŽnt gezonden schriftelijke bevestigingen zijn bindend, tenzij de inhoud ervan binnen 8 dagen na ontvangst door een cliŽnt schriftelijk wordt betwist.

6. Intellectuele eigendom
Alle door CSW verschafte stukken zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de cliŽnt, en mogen alleen na schriftelijke toestemming van CSW worden vermenigvuldigd, openbaargemaakt of ter kennis van derden worden gebracht. CSW heeft het recht om bij uitvoerig van de opdracht verworven kennis voor andere doelen te gebruiken mits geheimhouding van vertrouwelijke gegevens van de cliŽnt gewaarborgd blijft.

7. Kostenverhoging door overheidsmaatregelen
Na het uitbrengen van een offerte of aangaan van een overeenkomst ingevoerde (verhogingen van) belastingen, heffingen of andere lasten van overheidswege over de dienstverlening door CSW, worden aan de cliŽnt doorberekend.

8. Betaling
CSW heeft recht op betaling bij het aangaan van de overeenkomst. Tenzij anders is overeengekomen dient de betaling te geschieden door bijschrijving op ťťn van de bankrekeningen van CSW.

9. Reclames over uitgevoerde werkzaamheden en producten
Reclames over de kwaliteit van de door CSW verrichte werkzaamheden en producten dienen binnen 14 dagen na (gehele of gedeeltelijke) uitvoering schriftelijk bij CSW te worden ingediend. Bij gebreke van (tijdige) reclames worden de werkzaamheden en producten geacht correct te zijn uitgevoerd en aangeboden. 

10. Reclames over facturen
Reclames betreffende facturen van CSW dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk bij CSW te worden ingediend. Bij gebreke van reclames wordt de cliŽnt geacht de (hoogte van de) factuur te hebben geaccepteerd. Reclames geven een cliŽnt nooit het recht om betaling over het niet betwiste deel van de factuur op te schorten.

11. Verzuim
Wanneer een cliŽnt niet binnen dertig dagen na factuurdatum het gefactureerde heeft betaald, of een reclame als boven omschreven heeft ingediend, is hij door de enkele overschrijding, zonder nadere  ingebrekestelling, in verzuim. Indien cliŽnt jegens CSW in verzuim is, heeft CSW het recht verdere uitvoering van de opdracht op te schorten totdat het verzuim is hersteld.

12. Boeterente
Vanaf het moment dat een cliŽnt in verzuim is, wordt bij CSW een rente verschuldigd van 1% per (gedeelte van een) maand over het openstaande factuurbedrag. 

13. Incassokosten
Alle kosten van gerechtelijke of buitengerechtelijke incasso wegens niet-tijdige betaling komen ten laste van cliŽnt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% (exclusief omzetbelasting) over de door cliŽnt verschuldigde bedragen, onverminderd verdere aanspraken van CSW op schadevergoeding.

14. Verminderde kredietwaardigheid van een cliŽnt
Mocht CSW vůůr of tijdens uitvoering van een opdracht aanwijzingen ontvangen omtrent onvoldoende kredietwaardigheid van een cliŽnt, dan heeft zij het recht verdere uitvoering van de opdracht op te schorten, tenzij de cliŽnt het honorarium vooraf voldoet, of afdoende zekerheid stelt voor de betaling. 

15. Aansprakelijkheid
CSW is tegenover cliŽnt alleen aansprakelijk voor schade als gevolg van ernstige tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voor zover CSW de eisen van zorgvuldigheid, deskundigheid en vakmanschap niet in acht heeft genomen. Een door CSW verschuldigde schadevergoeding zal in geen geval meer bedragen dan het voor het betroffen diensten verschuldigde honorarium of voor de aangeboden producten 50% van het gefactureerd bedrag. CSW kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook ontstaan op enige locatie of op weg naar ťťn van haar locaties.

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle verhoudingen tussen CSW en haar cliŽnten is uitsluitend het Nederlandse Recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Versie April 2011
Crown Slim Werken is een handelsnaam van Emoena Projects BV
Landjuweel 10, 3905 PG Te Veenendaal Handelsregisternummer KvK 53168224